Vài hàng tâm sự

Seeing

Khang thân,

Bạn vẫn khoẻ, vẫn làm việc bình thường? Cầu chúc bạn và gia đình mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất.

Từ lâu, mình muốn hưởng ứng vào web site GHHV do bạn sáng lập, nhưng cứ việc nọ việc kia cuốn đi mãi và con vi trùng lười biếng lớn quá!...Bây giờ bước vào hàng sáu, thời gian không còn nhiều nữa, bạn thứ lỗi cho, mình trễ tràng vào đây, sợ không còn kịp... Mình sẽ lần lượt gởi vào theo nội dung sau:

- Hình ảnh.

- Bài viết (tản mạn).

- Thơ

- Một vài công trình thực tế mình vừa thực hiện

Nếu bạn không chê, xin cứ tuyển chọn và đưa lên giúp vào trang của mình.

Hôm nay mình đưa lên trước mấy bài thơ rơi rớt, góp nhặt được từ thuở còn GHHV đến nay.

P.Giàu


Xem các bài viết khác của Lớp Ngôn sứ.